.
Düsseldorfer EG - Kleb Dich Rot-Gelb! - Sammelalbum 2018/19 [Stickerstars]

Düsseldorfer EG - Kleb Dich Rot-Gelb! - Sammelalbum 2018/19 [Stickerstars] Sonstiges, 2018

You like stats ? We do. Most and less wanted and offered stickers.

Top 20 - wanted stickers

Amount Percent Sticker number / name
763.64%169
654.55%068
654.55%046
654.55%208
654.55%272
654.55%001
545.45%211
545.45%071
545.45%105
545.45%265
545.45%281
545.45%010
545.45%154
545.45%155
545.45%251
545.45%301
545.45%015
436.36%098
436.36%130
436.36%162

Flop 20 - wanted stickers

Amount Percent Sticker number / name
19.09%[Leeralbum]
218.18%002
218.18%050
218.18%178
218.18%194
218.18%210
218.18%226
218.18%274
218.18%306
218.18%003
218.18%067
218.18%227
218.18%259
218.18%291
218.18%307
218.18%323
218.18%020
218.18%164
218.18%196
218.18%228

Top 20 - offered stickers

Amount Percent Sticker number / name
450.00%090
450.00%172
450.00%173
450.00%229
450.00%165
450.00%207
450.00%128
337.50%171
337.50%191
337.50%219
337.50%317
337.50%009
337.50%133
337.50%153
337.50%221
337.50%135
337.50%242
337.50%262
337.50%299
337.50%058

Flop 20 - offered stickers

Amount Percent Sticker number / name
112.50%030
112.50%052
112.50%073
112.50%150
112.50%216
112.50%258
112.50%276
112.50%295
112.50%032
112.50%053
112.50%074
112.50%113
112.50%131
112.50%192
112.50%277
112.50%008
112.50%033
112.50%075
112.50%152
112.50%239
I love klebebildchen.net